Brodnicki Dom Kultury i Muzeum Przyrodnicze UKM w Toruniu zapraszają na wystawę fotograficzną autorstwa Adama Adamskiego „Magia Natury”. Wernisaż wystawy odbędzie się 2 grudnia o godzinie 18.00 w Brodnickim Domu Kultury

O WYSTAWIE
Terenem fotograficznych poszukiwań były obszary trzech parków krajobrazowych o szczególnych walorach przyrodniczych.

Pierwszy z nich to Brodnicki Park Krajobrazowy (BPK). Park charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą polodowcową z głębokimi rynnami  subglacjalnymi rozcinającymi sandr brodnicki, morenami czołowymi, ozami  oraz licznymi obniżeniami wytopiskowymi. W BPK znajduje się 60 jezior, a 60 % powierzchni zajmują lasy, głównie bory, ale także lasy liściaste z bukiem. Jest tu wiele stanowisk rzadkich i chronionych roślin, bogato reprezentowana jest też awifauna. W granicach BPK znajduje się 7 rezerwatów przyrody.

Górznieńsko – Lidzbarski Park Krajobrazowy (GLPK) to teren ukształtowany w czasie ostatniego zlodowacenia, a jego zróżnicowanie związane jest z wieloma formami erozyjnymi i akumulacyjnymi. GLPK cechują rozległe kompleksy leśne, głównie żyzne lasy grądowe (70 % powierzchni). Duża różnorodność biotopów w Parku sprzyja bogactwu flory i fauny chronionej w sześciu rezerwatach przyrody.

Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, gdzie ochroną objęto dno doliny Wisły, strefę zboczową oraz wysoczyznę morenową. Najbardziej zróżnicowana jest strefa zboczowa, która poprzecinana jest licznymi dolinkami i wąwozami. Park ten uznano za jeden z najcenniejszych pod względem cieków wodnych w skali Europy. Obszary o największych walorach przyrodniczych objęto ochroną rezerwatową. Na szczególną uwagę zasługuje tu roślinność stepowa oraz grąd subkontynentalny.

Wystawa sfinansowana z Grantu UMK 460-B

( źródło: strona www.Muzeum Przyrodniczego UMK w Toruniu)