Władze Brodnicy podejmują kolejne  działania, by uatrakcyjnić miasto dla przyszłych inwestorów. Z otrzymanych pieniędzy z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z poddziałania:  Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych, miasto przygotowało dokumentację studyjno-koncepcyjną dla projektu uzbrojenia terenów inwestycyjnych Brodnicy. Wartość projektu wyniosła 359 000,00 z czego kwota:  305 150,00 to dofinansowanie, a wkład własny miasta wynosi 53 850,00.


Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności miasta  Brodnicy  jako miejsca lokowania inwestycji poprzez wsparcie Gminy Miasta  Brodnicy w zakresie przygotowania atrakcyjnych terenów pod inwestycje, a także wzrost liczby i wartości inwestycji bezpośrednich w regionie oraz stworzenie warunków dla powstania nowych miejsc pracy i zmniejszenie bezrobocia - informuje zastępca burmistrza Krzysztof Hekert .
Dla pozyskania inwestorów na dany obszar konieczne jest stworzenie sieci infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej sanitarnej oraz deszczowej, wodociągowej i elektroenergetycznej. Nowoczesna sieć drogowa stanowiła będzie powiązania dróg projektowych z drogami istniejącymi, stworzy warunki dla sprawnego, bezpiecznego i ekonomicznego przemieszczenia się osób i towarów, ograniczy konflikty przestrzenne oraz uciążliwości dla środowiska naturalnego. Budowa sieci infrastruktury technicznej stworzy warunki aktywizacji gospodarczej na obszarze dotychczas nie zainwestowanym. Budowa sieci infrastruktury technicznej polepszy warunki bytowe obecnych i przyszłych mieszkańców obszaru a także zmniejszy uciążliwość dla rzeki Drwęcy wchodzącej w skład obszaru Natura 2000.
Przedmiotem projektu są działania zmierzające do pozyskania dokumentacji i opracowań studyjno – koncepcyjnych dla terenów inwestycyjnych Miasta Brodnicy takich jak:

1.Przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu, obejmujące oceny stanu infrastruktury technicznej i analizy kosztowej uzbrojenia / sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej, opracowanie dróg serwisowych/;
2. Opracowanie dotyczące  kompleksowych  badań geotechnicznych, w tym określenie warstw geologicznych, nośności gruntu, poziomu lustra wód gruntowych;
3. Opracowanie  studium  wykonalności  w tym raportu  o barierach  inwestycyjnych;
4. Opracowanie informacji o klimacie inwestycyjnym  dla danej lokalizacji;
5. Opracowanie harmonogramów procesu  inwestycyjnego;
6. Analizy formalno-prawne nieruchomości;
7. Analiza kosztowa  makroniwelacji;
8. Opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko naturalne;
9. Dokumentacja  techniczna  i  projektowo-budowlana związana z uzbrojeniem  terenu inwestycyjnego;
10. Projekty doradczo – promocyjne, w tym działania rozpoznawcze w ocenie możliwości utworzenia terenu inwestycyjnego dla danej lokalizacji.


Harmonogram działań:

1. do 20.lipca br. podpisanie umowy  o dofinansowanie
2. do końca lipca ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji
3. do końca listopada 2011wykonanie dokumentacji
4. na przełomie 2011/2012  ogłoszenie konkursu przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na realizację zadania uzbrojenia terenów inwestycyjnych
5. w 2012 roku złożenie wniosku o dofinansowanie zadania