Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję VIII Sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 14 czerwca 2011r. o godz. 13.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Powołanie sekretarza obrad.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z VI i VII Sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.

6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy za rok 2010.

7.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2010r.

8.Sprawozdanie z wykonania kierunków działania Burmistrza za 2010r

9. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Brodnicy w 2010r.

10.Informacja o Ogólnych Zebraniach Mieszkańców Osiedli zorganizowanych w 2011r.

11.Informacja o przetargach za okres od 12 kwietnia do 31.05.2011r.

12.Sprawozdanie z pracy Burmistrza za okres od 12.04.2011r. do 30.05.2011r.

13.Sprawozdanie z pracy Komisji Rady od VII sesji ( Przewodniczący Komisji).

14.Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.

15.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010,

- wystąpienie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej nt. sprawozdania finansowego,

sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu miasta na 2010 rok, informacji o stanie mienia komunalnego,

- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały,

b/ udzielenia Burmistrzowi Brodnicy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2010,

- wystąpienie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej

- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,

- podjęcie uchwały

c/ zmiany w budżecie miasta na 2011rok,

d/ powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego

w Brodnicy i Sądu Okręgowego w Toruniu,

e/ zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Północnego Mazowsza,

f/ przyjęcia Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania

Narkomanii w Brodnicy na rok 2011,

g/wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie,

h/ uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski.

i/ ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla

których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Brodnicy, w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie,

j/ przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, położonych na terenie Gminy Miasta Brodnicy,

k/ zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Brodnicy

l/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta

Brodnicy oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania

ł/ przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Lidzbarskiej w Brodnicy,

m/ sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. L.Grzemskiego w Brodnicy,

n/ sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Szarych Szeregów

w Brodnicy oraz udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości,

o/ nieodpłatnego nabycia gruntu zajętego ul. Nową w Brodnicy,

p/ przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Wczasowej w Brodnicy,

r/ wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie na rzecz dzierżawcy nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Wczasowej w Brodnicy,

s/ nabycia gruntów położonych przy ul. Nowej oraz Skromnej – Powstańców Wielkopolskich w Brodnicy

t/ zamiany nieruchomości położonych przy ul. Świerkowej w Brodnicy pomiędzy Gminą

Miasta Brodnicy a Visotec Socha Spółka z o.o.

u/ przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. H.Wieniawskiego w Brodnicy

w/ ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich.

16.Wnioski i interpelacje Radnych ( na piśmie).

17.Zamknięcie VIII Sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Hildebrandt