Gmina Miasta Brodnicy przystąpiła do realizacji programu usuwania azbestu. Mieszkańcy Brodnicy chcący skorzystać z tej formy dofinansowania mogą przesyłać zgłoszenia o przyznanie dotacji wraz z oświadczeniami w terminie do 20 czerwca 2011 r. na adres Urzędu Miejskiego w Brodnicy.


Na przedsięwzięcia z tym związane przeznaczone są środki m.in. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Program utylizacji azbestu, który proponuje WFOŚiGW w Toruniu przewiduje udzielenie dotacji Gminom na zadania realizowane na obiektach, będących własnością osób fizycznych, jednostek sektora finansów publicznych, kościołów i związków wyznaniowych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Emilia Kawka - Patek, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu w Toruniu zapewniła, że alokacja środków pozwoli na skorzystanie z programu jak największej ilości osób. W roku 2011 planowane jest wsparcie w wysokości 4 mln zł. Całkowite środki przeznaczone na realizację programu w latach 2011 - 2013 wynoszą 9 mln zł. Połowę kwoty zagwarantuje ze swoich środków Wojewódzki Funduszu w Toruniu, drugą połowę Narodowy Funduszu w Warszawie. Z udzielonej dotacji pokryte mogą zostać koszty demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest. Dopłata będzie wynosiła do 1000 zł do każdego 1Mg unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest. - Problem utylizacji azbestu jest palący, a koszty ogromne, dlatego też nawiązaliśmy współpracę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, celem dofinansowania przedsięwzięcia - mówi Prezes Zarządu Emilia Kawka - Patek.

Informacja przygotowana na podstawie danych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Załączniki do tego materiału znajdują się na stronie Urzędu Miasta - TUTAJ