13 kwietnia 2011 r. Burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz oraz Wójt Gminy Brodnica Edward Łukaszewski podpisali umowy o wzajemnym przekazaniu środków w kwocie 260 000,00 zł.

I tak Gmina Brodnica przekaże Gminie Miasta Brodnicy kwotę 260 tyś. na zadanie polegające na „Przebudowie drogi gminnej w ulicy Długiej w Brodnicy”. Natomiast Gmina Miasta Brodnicy podpisała z Gminą Brodnica umowy o przekazaniu środków w kwocie 250 000, 00 zł na realizację inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 polegające na „Przebudowie ciągu dróg gminnych Gorczenica – Kominy – Brodnica na odcinku o długości 1,764 km, w obszarze drogi Nr 080523C Gorczenica – Kominy o dł. 0,205 km, w obszarze drogi Kominy – Brodnica o dł. 1,115 km oraz w obszarze drogi Nr 080505C Brodnica-Lamkowizna o dł. 0,444 km” oraz 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie polegające na przebudowie pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 544 relacji Brodnica-Lidzbark na odcinku długości 0,85 km: wieś Wybudowanie Michałowo w km 2+370 – 3+220 poprzez budowę chodnika jednostronnego oraz kanalizacji deszczowej.

Ulica Długa znajduje się w południowo-zachodniej części miasta. Początek ulica bierze od skrzyżowania z ulicą wojewódzka nr 560 Brodnica-Sierpc oraz trasą przemysłową a kończy się w granicach administracyjna Miasta Brodnicy. Jest to ulica o dużym znaczeniu komunikacyjnym, gdyż obsługuje osiedle mieszkaniowe oraz jest drogą dojazdową do wielu firm. Od km 0+494,0 ulica Od km 0+494,0 do km 1+360,0 ulica wymaga przebudowy. Obecnie ulica na tym odcinku ma nawierzchnię utwardzoną z mieszanek mineralno-bitumicznych i nie posiada wydzielonego chodnika. Jezdnia posiada liczne wyboje z uwagi na brak odpowiedniego ukształtowania i odprowadzania wód opadowych. Obecnie ulica o szer. 5,0-5,5 m jest za wąska jak na istniejący ruch samochodowy. Na tym odcinku ulica oświetlona jest latarniami. Pozostała część ulicy od km 1+360,0 do km 1+700,0 jest ulicą gruntową. Droga nie ma odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych. Stan nawierzchni jest zły, o znacznych nierównościach i wybojach spowodowanych brakiem dostosowania nośności nawierzchni do istniejącego ruchu oraz brakiem odwodnienia. Stan drogi powoduje zastoje wody w zaniżeniach, powstawanie kolein i wybojów, co w okresie jesiennych słot i wiosennych roztopów w sposób znaczny utrudnia dojazd do posesji. Wyżej wymienione elementy powodują, że ulica ta nie spełnia podstawowych wymagań bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszych z uwagi na brak chodników.

Zakres projektu „Przebudowa nawierzchni ulicy Długiej” obejmuje budowę ulicy o nawierzchni bitumicznej na podbudowie tłuczniowej oraz chodnika z kostki betonowej i zatokę autobusową. Wody opadowe będą odprowadzane do istniejącego i projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej. Realizacja inwestycji rozpocznie się w maju 2011 r. planowane zakończenie realizacji zadania czerwiec 2012 r.

Gmina Miasta Brodnicy złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 ww. projektu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, obecnie przeszła ocenę merytoryczną i oczekuje na Uchwałę Zarządu Województwa.

UM