W województwie kujawsko-pomorskim ruszyła kolejna edycja projektu przeciwdziałającego wykluczeniu społecznemu osób z dysfunkcją wzroku pod nazwą "Poznaj siebie 2".

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji społeczno-zawodowej 170 niezatrudnionych kobiet i mężczyzn z dysfunkcją narządu wzroku. Projekt realizowany jest przez Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w terminie od listopada 2010 r. do grudnia 2011 roku.
W Brodnicy powołane zostało Centrum Animacji Lokalnej. Mieści się ono w siedzibie Powiatowego Koła Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Kościelnej 11. Centrum jest jednym z 14 biur na terenie województwa utworzonym do koordynowania i organizacji różnorodnych form wsparcia przy udziale grupy specjalistów.

W projekcie mogą wziąć udział osoby z orzeczoną niepełnosprawnością wzroku (osoby niewidome i niedowidzące), które w momencie przystępowania do udziału w projekcie: posiadają adres zameldowania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, są osobami nieaktywnymi zawodowo w wieku 15-64 lata, nie pobierają nauki w systemie dziennym oraz nie są ubezpieczeni w KRUS, i są gotowe do podjęcia inicjatywy zatrudnienia, uczestnictwa w szkoleniach, kursach w kierunku zatrudnienia. W projekcie mogą wziąć osoby, które: uczestniczyły w projekcie „Poznaj siebie”, nie brały udziału w projekcie „Poznaj siebie” a są zainteresowane skorzystaniem z oferowanego wsparcia.

Udział w projekcie jest całkowicie nieodpłatny. Zgłoszeń można dokonywać w Polskim Związku Niewidomych w Bydgoszczy pod numerem telefonu 052 341 32 81 lub za pośrednictwem biura CAL w Brodnicy pod numerem telefonu 505 006 752.