Sesja Rady Miejskiej.

15 grudnia 2022 r. o godz. 12.30 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy odbędzie się XLII sesja Rady Miejskiej w Brodnicy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Burmistrza za okres od 9.11.2022r. do 30.11.2022r. oraz informacji o przetargach za okres od 8.11.2022r. do 30.11.2022r.
6. Sprawozdanie z pracy komisji Rady Miejskiej – przewodniczący komisji.
7. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Brodnicy na lata 2023-2036,
b) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2023,
c) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Brodnicy na lata 2022 – 2024,
d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasta Brodnicy a Gminą Brodnica na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy,
e) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasta Brodnicy a Gminą Świedziebnia na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy,
f) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miasta Brodnicy na lata 2023-2030",
g) w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2026.
9. Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie XLII sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.