Burmistrz Brodnicy ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Miasta Brodnicy z zakresu pomocy społecznej, pn. „Zapewnienie całodobowego schronienia osobom bezdomnym z Brodnicy w 2023 r.”

Na wsparcie zadania zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 220 000,00 zł. Oferty wraz z załącznikami należy składać w terminie do dnia 8 grudnia 2022 r. w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Miejskiego w Brodnicy ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica pok. 101. Treść Zarządzenia Burmistrza Brodnicy dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brodnicy: www.bip.brodnica.pl (https://bip.brodnica.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3D229121#), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brodnicy ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica oraz na stronie internetowej Miasta Brodnicy: www.brodnica.pl