Sesja Rady Miejskiej.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej Artur Dombrowski zwołuje XLI sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 24 listopada 2022r. o godz. 12.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Burmistrza za okres od 8.9.2022r. do 9.11.2022r. oraz informacji o przetargach za okres od 7.9.2022r. do 8.11.2022r.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021-2022.
7. Sprawozdanie z pracy komisji Rady Miejskiej – przewodniczący komisji.
8. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Przykop w Brodnicy,
b) w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Matejki w Brodnicy,
c) w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Miasta Brodnicy,
d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
e) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
f) w sprawie opłaty targowej,
g) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Brodnicy dla obszaru położonego w rejonie ulic: Okrężnej, Iglastej i Limbowej.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie XLI sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Artur Dombrowski