Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy informuje, że realizuje projekt pt. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie brodnickim (V)”.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie brodnickim.
Uczestnikami projektu mogą być osoby powyżej 29 roku życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brodnicy jako bezrobotne, w szczególności:
- osoby powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby długotrwale bezrobotne, które pozostają bez pracy przez nieprzerwany okres ponad 12 miesięcy,
- osoby o niskich kwalifikacjach (tzn. osoby posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3, tj. podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne). 
W/w projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach Osi 9 RPO WK-P na lata 2014-2020, o ile spełniają ww. kryteria.
Projekt realizowany będzie w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
Wszelkie informacje dotyczące projektu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy nr tel. 56 649 89 40 lub fax. 56 649 89 67, strona internetowa: brodnica.praca.gov.pl.