Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372) zwołuję XXXII sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2021r. o godz. 12.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy.

W związku z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) obradowanie odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Burmistrza za okres od 1.9.2021 r. do 10.11.2021 r. oraz informacji o przetargach za okres od 1.9.2021 r. do 10.11.2021 r.
6. Informacja Burmistrza Brodnicy o zgłoszonych żądaniach o odszkodowanie i wydanych decyzjach o jednorazowych opłatach w związku z uchwaleniem planów miejscowych.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020-2021.
8. Informacja podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych.
9. Sprawozdanie z pracy komisji Rady Miejskiej – przewodniczący komisji.
10. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.
11. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Miasta Brodnicy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022,
b) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Brodnicy dla obszaru położonego w rejonie ulic: Tulipanowej, Podmiejskiej, Mieszka I i 18 Stycznia do terenów kolejowych,
c) o zmianie uchwały Nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 26 września 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Brodnicy dla obszaru położonego w rejonie ulic: Lidzbarskiej i Bocznej od kładki dla pieszych do terenów ogródków działkowych,
d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
e) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
f) w sprawie opłaty targowej,
g) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Brodnicy na rok 2022,
h) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Brodnicy,
i) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
j)  w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Mostowej w Brodnicy,
k) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Brodnicy.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie XXXII sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.