Informacja o przyjęciu do realizacji oferty złożonej przez Chorągiew Kujawsko-Pomorską ZHP.

W związku ze złożeniem w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) przez Chorągiew Kujawsko-Pomorską ZHP do Urzędu Miejskiego w Brodnicy oferty realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Wsparcie realizacji zajęć środowiskowych dla uczniów szkół podstawowych z programem profilaktyczno-wychowawczym w Brodnicy” Burmistrz Brodnicy, uznając celowość realizacji tego zadania, informuje o przyjęciu do realizacji ww. oferty.
W ramach zajęć realizowana będzie pozalekcyjna opieka nad dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich, patologicznych i zagrożonych patologią z terenu Gminy Miasta Brodnicy. Zajęcia profilaktyczne skupione będą w większości na problematyce nadużywania alkoholu i jego negatywnych skutkach. W trakcie zajęć dzieci otrzymają ciepły posiłek.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, mógł zgłosić uwagi dotyczące oferty. Do dnia 1 października 2021 r. włącznie nie zgłoszono żadnych uwag.