Burmistrz Brodnicy ogłosił otwarty konkurs na wsparcie zadania publicznego w sferze ochrony zwierząt, w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w roku 2021.

Zadanie obejmuje prowadzenie na terenie Gminy Miasta Brodnicy schroniska dla bezdomnych zwierząt, a w szczególności:
- wyłapywanie (odławianie) chorych i bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasta Brodnicy;
- zapewnienie odpowiednich warunków przebywania bezdomnych zwierząt w schronisku;
- zapewnienie właściwej opieki weterynaryjnej tj. m.in. leczenie chorych bezdomnych zwierząt rokujących na wyzdrowienie, wykonywanie szczepień przeciwko wściekliźnie i innych niezbędnych dla prawidłowego utrzymania stanu zdrowotnego;
- wyżywienie bezdomnych zwierząt stosownie do potrzeb gatunkowych;
- obligatoryjną sterylizację albo kastrację wszystkich bezdomnych zwierząt, które trafiły do schroniska chyba, że istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegu z uwagi na ich stan zdrowotny;
- elektroniczne znakowanie (czipowanie) bezdomnych zwierząt – psów, które trafiły do schroniska, po okresie 14 dniowej kwarantanny, oraz ich rejestrację w ogólnopolskiej bazie danych (www.identyfikacja.pl);
- codzienny przegląd stanu zdrowotnego bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku; usypianie ślepych miotów;
- całodobowe przyjmowanie zgłoszeń o zwierzętach potrzebujących pomocy; sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami bytującymi na terenie Gminy Miasta Brodnicy;
- zapewnienie całodobowej pomocy i opieki bezdomnym zwierzętom, które zostały poszkodowane w przypadku zdarzeń drogowych;
- wyjazdy z policją do interwencji dotyczących maltretowania zwierząt w obrębie miasta Brodnicy;
- obsługa wycieczek odwiedzających schronisko;
- szukanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
- prowadzenie akcji edukacyjnych;
- umożliwienie pracy wolontariuszy w schronisku na warunkach określonych w regulaminie.

Na realizację zadania przeznacza się z budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2021 środki finansowe w wysokości 220 000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych). Oferty wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 11 grudnia 2020 r. w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Miejskiego w Brodnicy pok. 101. Treść zarządzenia Burmistrza Brodnicy dostępna jest na stronie internetowej www.bip.brodnica.pl /zakładka konkurs ofert/Biuro Ochrony Środowiska.