Rząd zdecydował o wsparciu finansowym dla posiadaczy chryzantem, którzy ponieśli straty w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19.

Do dnia 06.11.2020 r. posiadacze chryzantem w pełnej fazie dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku
spowodowanymi epidemią COVID-19, mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej.
Pomoc będzie udzielana posiadaczowi co najmniej:
- 50 sztuk chryzantem doniczkowych w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży według stanu na dzień złożenia wniosku lub
- 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży według stanu na dzień złożenia wniosku.

O pomoc może ubiegać się posiadacz chryzantem będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19.
Pomoc, przyznawana jest na podstawie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku posiadacza chryzantem, w którym zgłasza on Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa liczbę posiadanych w dniu złożenia wniosku chryzantem doniczkowych lub ciętych w fazie pełnej dojrzałości, których nie sprzedał w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.
Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem, na formularzu udostępnionym przez Agencję. Pomoc zostanie wypłacona w terminie do dnia 31.12.2020 r.