Od 16 października 2020 roku w Brodnicy wejdą w życie nowe przepisy dotyczące zasad gospodarowania odpadami komunalnymi.

Najistotniejszą zmianą będzie obowiązek segregacji odpadów przez wszystkich mieszkańców. Co istotne, mieszkańcy,  którzy dotąd nie prowadzili selektywnej zbiórki, będą musieli złożyć nowe deklaracje. Natomiast osoby, które pomimo ciążącego na nich obowiązku, nie będą segregowały odpadów, zapłacą wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dla nich miesięczna stawka opłaty będzie wynosiła 2-krotność stawki podstawowej, tj. 50 zł/osoby. Gmina po udokumentowaniu braku segregacji będzie zobowiązana nakładać decyzją administracyjną karę za nieprzestrzeganie obowiązku segregacji odpadów, natomiast firma odbierająca odpady ma obowiązek prowadzenia kontroli poprawności prowadzenia segregacji podczas odbioru odpadów.

Wprowadzono również szereg innych zmian. Między innymi:
1. został zmieniony formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wprowadzany w całym kraju obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych w praktyce oznacza, że w nowej deklaracji nie będzie już możliwości zaznaczenia braku selektywnej zbiórki.
2. dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy będą kompostować bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym pojawiła się możliwość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie, to będzie wynosiło 2 zł/osoby zamieszkującej nieruchomość. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia będzie posiadanie kompostownika na swojej posesji, gdzie będą kompostowane wszystkie bioodpady z nieruchomości oraz złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której trzeba wyrazić chęć korzystania z kompostownika.  Trzeba mieć na uwadze, że od właścicieli nieruchomości deklarujących kompostowanie bioodpadów nie będzie prowadzony odbiór tych odpadów, ponadto nie będą oni mogli korzystać z wywozu bioodpadów do PSZOK-u. W aspekcie praktycznym będzie oznaczać to tyle, że dla takiej nieruchomości nie będzie przysługiwał pojemnik (w kolorze brązowym) przeznaczony do gromadzenia bioodpadów.
3. w przypadku deklaracji składanych przez wspólnotę mieszkaniową lub spółdzielnię mieszkaniową dla nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi został nałożony obowiązek załączania do składanej deklaracji wykazu lokali mieszkalnych na danej nieruchomości, z podaniem oznaczenia lokali i liczby osób w nich zamieszkujących.
4. w trzech brodnickich aptekach [Apteka AVENA BIS” przy ul.Wyspiańskiego 2A, Apteka „AVENA NA CICHEJ” przy ul.Cichej 12 oraz Apteka GEMINI  ul. Duży Rynek 30] zostaną umieszczone dodatkowo oprócz pojemników na przeterminowane leki, specjalne pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

Kolejną bardzo istotną informacją są nowe uprawnienia nadane strażom gminnym.
Z dniem 4 września 2020 roku weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Zgodnie z nowymi regulacjami strażnicy gminni (w Brodnicy strażnicy Straży Miejskiej) będą posiadali szerokie uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego na właścicieli nieruchomości, którzy nie przestrzegają zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ukaranym mandatem karnym w wysokości do 500 zł będzie można zostać m.in. za:
- niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- podanie w deklaracji nieprawdziwej liczby osób zamieszkujących nieruchomość,
- brak segregacji odpadów,
- brak zadeklarowanego kompostownika, lub niekompostowanie w nim odpadów,
- nierealizowanie innych obowiązków określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie.