Burmistrz Brodnicy ogłosił konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć świetlicowych z programem opiekuńczo-wychowawczym dla uczniów szkół podstawowych z uwzględnieniem działań profilaktycznych w Brodnicy w 2020 r.”

Na wsparcie zadania zaplanowane zostały środki finansowe  w wysokości 65 000,00 zł. Oferty należy składać w terminie do dnia 25 września 2020 r. w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Miejskiego w Brodnicy pok. 101. Treść Zarządzenia Burmistrza Brodnicy dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brodnicy: www.bip.brodnica.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w Brodnicy ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica oraz na stronie internetowej Miasta Brodnicy: www.brodnica.pl
https://bip.brodnica.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3D227402