Burmistrz Brodnicy ogłosił otwarty konkurs na wsparcie zadania publicznego w sferze ochrony zwierząt, w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w roku 2020. Zadanie obejmuje prowadzenie na terenie Gminy Miasta Brodnicy schroniska dla bezdomnych zwierząt, a w szczególności:

 • - wyłapywanie (odławianie) chorych i bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasta Brodnicy;
 • - zapewnienie odpowiednich warunków przebywania bezdomnych zwierząt w schronisku;
 • - zapewnienie właściwej opieki weterynaryjnej tj. m.in. leczenie chorych bezdomnych zwierząt rokujących na wyzdrowienie, wykonywanie szczepień przeciwko wściekliźnie i innych niezbędnych dla prawidłowego utrzymania stanu zdrowotnego;
 • - wyżywienie bezdomnych zwierząt stosownie do potrzeb gatunkowych;
 • - obligatoryjną sterylizację albo kastrację wszystkich bezdomnych zwierząt, które trafiły do schroniska chyba, że istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegu z uwagi na ich stan zdrowotny;
 • - elektroniczne znakowanie (czipowanie) bezdomnych zwierząt – psów, które trafiły do schroniska, po okresie 14 dniowej kwarantanny, oraz ich rejestrację w ogólnopolskiej bazie danych (www.identyfikacja.pl);
 • - codzienny przegląd stanu zdrowotnego bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku;
 • - usypianie ślepych miotów;
 • - całodobowe przyjmowanie zgłoszeń o zwierzętach potrzebujących pomocy;
 • - sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami bytującymi na terenie Gminy Miasta Brodnicy;
 • - wyjazdy z policją do interwencji dotyczących maltretowania zwierząt w obrębie miasta Brodnicy;
 • - obsługa wycieczek odwiedzających schronisko;
 • - szukanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
 • - prowadzenie akcji edukacyjnych;
 • - umożliwienie pracy wolontariuszy w schronisku na warunkach określonych w regulaminie.

Na realizację zadania przeznacza się z budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2020 środki finansowe w wysokości 220 000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych). Oferty wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 17 grudnia 2019 r. w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Miejskiego w Brodnicy pok. 101. Treść zarządzenia Burmistrza Brodnicy dostępna jest na stronie internetowej www.bip.brodnica.pl /zakładka konkurs ofert/Biuro Ochrony Środowiska.