Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych przez dzieci, które do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat - od 1 września 2019 r. będą płacili 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin.

Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, są całkowicie zwolnione z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu (zwolnienie nie dotyczy opłat za wyżywienie).

Publikacja: Dziennik Urzędowy Woj. Kujawsko-Pomorskiego poz. 4200) i bip.brodnica.pl