Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506) zwołuję VI sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2019r. o godz. 13.30 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Powołanie sekretarza obrad.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Burmistrza za okres od 21.2.2019 r. do 01.4.2019 r. oraz informacji o przetargach za okres od 18.2.2019 r. do 29.3.2019 r.

6. Informacja Burmistrza Brodnicy o zgłoszonych żądaniach o odszkodowanie i wydanych decyzjach o jednorazowych opłatach w związku z uchwaleniem planów miejscowych.

7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miasta Brodnicy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2018.

8. Informacja o wniesionych wkładach.

9. Sprawozdanie z pracy komisji Rady Miejskiej – przewodniczący komisji.

10. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.

11. Rozpatrzenie:

a) projektu uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Brodnicy,

b) projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Brodnicy dla obszaru położonego w rejonie ulic Karbowskiej, Topolowej i Kolejowej,

c) projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019,

d) projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego,

e) projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Nowa Kolonia w Brodnicy,

f) projektu uchwały w sprawie aktualizacji opisu ulic w podziale miasta na osiedla,

g) projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli Miasta Brodnicy.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Sprawy różne.

14. Zamknięcie VI sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.

UM Brodnica