Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) zwołuję IV sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 29 stycznia 2019r. o godz. 13.30 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Powołanie sekretarza obrad.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Burmistrza za okres od 04.12.2018 r. do 14.01.2019 r. oraz informacji o przetargach za okres od 04.12.2018 r. do 14.01.2019 r.

6. Sprawozdanie z pracy komisji Rady Miejskiej – przewodniczący komisji.

7. Przedłożenie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej.

8. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) kierunków działań Burmistrza Brodnicy na lata 2018-2023,

b) utworzenia Lokalnego Zespołu Koordynacyjnego Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polski w Brodnicy,

c) przeznaczenia do zbycia udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Stary Plac Szkolny w Brodnicy,

d) określenia wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz warunków jej udzielania,

e) desygnowania radnych Rady Miejskiej w Brodnicy do Społecznej Komisji Mieszkaniowej,

f) delegowania przedstawicieli Gminy Miasta Brodnicy na Walne Zebranie Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy,

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Sprawy różne.

12. Zamknięcie IV sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Artur DOMBROWSKI