Przypominamy o nowym obowiązku sprawozdawczym wynikającym z art. 9nb ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ucpg) (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), który nakłada na przedsiębiorcę zbierającego odpady komunalne w oparciu o zezwolenie na zbieranie odpadów, obowiązek składania wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi rocznych sprawozdań w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Pierwsze sprawozdanie za rok 2018 należy złożyć w terminie do 31 stycznia 2019r.

Sprawozdanie zawiera informacje o:

- masie poszczególnych rodzajów zebranych odpadów komunalnych, stanowiących frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane zebrane odpady komunalne,

- masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i do recyklingu, powstałych z zebranych przez podmiot odpadów komunalnych.

Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz.U. poz. 1627).

Zgodnie z art.9xaa ustawy ucpg niezrealizowanie obowiązku złożenia sprawozdania, złożenia sprawozdania po terminie jak również złożenia sprawozdania nierzetelnego podlega karom pieniężnym określonym w ustawie.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brodnicy Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi pokój 108 lub dzwoniąc pod numer telefonu (56) 49 303 16.

 

UM Brodnica

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież