W dniu 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 z późn. zm.) – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

W związku z powyższym modyfikacji ulegnie wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu – aby umożliwić rodzicom i małżonkom rodziców wykazanie na wniosku także tych dzieci, które nie spełniają już warunków ustawy, na nowym formularzu dodana została nowa rola osoby w rodzinie: „dziecko, które było na utrzymaniu rodzica/rodziców lub małżonka rodzica, niespełniające obecnie warunków wskazanych w ustawie o Karcie Dużej rodziny”. Do nowej roli dodano stosowne objaśnienia dla wnioskodawcy, informujące jakie warunki muszą zostać spełnione, aby przyznanie Karty Dużej Rodziny było możliwe również dla dzieci.

Nowe formularze dostępne będą od 1 stycznia 2019 r. na stronie internetowej www.brodnica.pl BIP - Karta Dużej Rodziny oraz w Zakładce Zdrowie i Pomoc Społeczna, a także w Urzędzie Miejskim ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica Biuro Zdrowia i Pomocy Społecznej pokój 111 B poniedziałek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 8.00-16.00, środa-piątek w godz. 7.30-15.30

Istnieje możliwość złożenia wniosku przez Internet za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia: https://empatia.mpips.gov.pl Aby móc składać wnioski elektroniczne konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego.

Wykaz uprawnień przysługujących na podstawie Karty Dużej Rodziny zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl oraz na stronach www.rodzina.gov.pl i www.empatia.mpips.gov.pl Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany.

UM Brodnica