Burmistrz Brodnicy ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji dla zadania pn. „Przebudowa oraz rozbudowa o salę konferencyjno-kinową Brodnickiego Domu Kultury, położonego w Brodnicy przy ulicy Przykop 43”.


Konkurs organizowany jest jako otwarty, dwuetapowy z zakresu projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania projektowego dotyczącego przebudowy oraz rozbudowy o salę konferencyjno-kinową Brodnickiego Domu Kultury, położonego w Brodnicy przy ulicy Przykop 43 na części działki nr 1060/4 w Brodnicy. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełnią warunki określone w Regulaminie Konkursu.

Sąd Konkursowy będzie oceniał prace konkursowe według następujących kryteriów:

a) wartości funkcjonalne, architektoniczne i dostosowanie projektowanych rozwiązań do otoczenia (od 0 do 30 punktów),

b) atrakcyjność idei programu oraz koncepcji zagospodarowania terenu oraz uwzględnienie historycznej bryły budynku i tradycji miejsca, funkcjonalność, spójność i walory estetyczne rozwiązań przestrzennych (od 0 do 20 punktów),

c) koncepcja materiałowo-techniczna (od 0 do 10 punktów),

d) możliwości realizacyjne (od 0 do 10 punktów),

e) szacunkowy koszt realizacji inwestycji (od 0 do 30 punktów).

Ostateczna ocena pracy konkursowej stanowić będzie sumę pkt. od a) do e)

Wnioski o dopuszczenie do konkursu należy składać w dniach od 07.01.2019r. do 25.01.2019 r. do godziny 1200 w kancelarii Urzędu Miejskiego w Brodnicy przy ulicy Kamionka 23 (pokój nr 101) lub korespondencyjnie. Wniosek wysłany za pomocą operatora pocztowego, musi dotrzeć do Zamawiającego nie później niż do dnia 25.01.2019 r. do godziny 1200. Wnioski dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane przez Sąd Konkursowy.

Składanie prac konkursowych odbywać się będzie do dnia 15.02.2019r. do godziny 1000 w kancelarii Urzędu Miejskiego w Brodnicy przy ulicy Kamionka 23 (pokój nr 101) lub korespondencyjnie. Prace konkursowe wysłane za pomocą operatora pocztowego, muszą dotrzeć do Zamawiającego nie później niż do dnia 15.02.2019 r. do godziny 1000.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 marca 2019r. natomiast ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 19 marca 2019 r. i zamieszczone zostanie przez Zamawiającego na stronie internetowej: http://bip.brodnica.pl.

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami udostępniony został na stronie internetowej Organizatora Konkursu pod adresem https://bip.brodnica.pl/ oraz w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Brodnicy przy ulicy Kamionka 23 (pokój 303).

Osobami uprawnionymi do kontaktu z uczestnikami konkursu są:

a) do spraw formalnych – Podinspektor w Wydziale Gospodarki Miejskiej i Inwestycji - Agnieszka Sugalska, tel.: (056) 49 30 311,

b) do spraw z zakresu planowania przestrzennego – kierownik Biura Urbanistyki – Andrzej Czyżewski, tel.: (056) 49 30 606

c) pozostałe – Dyrektor Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji – Radosław Zakrzewski, tel.: (056) 49 30 607

UM Brodnica

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież