Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) zwołuję III sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2018r. o godz. 13.00 wsali 202 Urzędu Miejskiegow Brodnicyz następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Powołanie sekretarza obrad.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Burmistrza za okres od 28.11.2018 r. do 04.12.2018 r. oraz informacji o przetargach za okres od 20.11.2018 r. do 04.12.2018 r.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017-2018.

7. Raport Monitoringowy z wdrażania w latach 2016-2017 Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Miasta Brodnicy na lata 2016-2022.

8. Sprawozdanie z pracy komisji Rady Miejskiej – przewodniczący komisji.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał:

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Brodnica na lata 2019-2029,

uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019,

uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023,

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

określenia wysokości stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz warunków jej udzielania.

w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

w sprawie przyjęcia Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Brodnicy na rok 2019,

w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Brodnicy.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie III sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Artur DOMBROWSKI

 

UM Brodnica

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież