Burmistrz Brodnicy ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Miasta Brodnicy z zakresu pomocy społecznej, pn. „Zapewnienie całodobowego schronienia osobom bezdomnym z Brodnicy w 2019 r.”

Na realizację zadania przeznacza się z budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019 środki finansowe w wysokości 125 000,00 zł. Oferty wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 11 grudnia 2018 r. w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Miejskiego w Brodnicy pok. 101. Treść Zarządzenia Burmistrza Brodnicy dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brodnicy www.bip.brodnica.pl