W porozumieniu i na podstawie opinii Prezesa Sądu Rejonowego w Brodnicy, Urząd Miejski w Brodnicy aktualizuje wykaz podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności i praca społecznie użyteczna. Określenie „podmiot” oznacza placówki oświatowo-wychowawcze, placówki służby zdrowia, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, stowarzyszenia, instytucje, organizacje, niosące pomoc charytatywną, zakłady pracy, itp.


Realizacja tego typu kary wymierzonej przez sąd odbywa się zgodnie z Kodeksem karnym wykonawczym oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz.U. Nr 10, poz. 98).

Jest to wykonywanie pracy na cele społeczne przez osoby skazane zobowiązane do wykonania takich prac w ramach kary ograniczenia wolności. Organizacja takich miejsc pracy może odbywać się na terenie każdego podmiotu, zainteresowanego świadczeniem prac społecznie użytecznych na ich rzecz. Wykonywanie tych prac w podmiotach, czyli w zakładzie pracy, czy placówce, itd., odbywa się w porozumieniu z sądowymi kuratorami działającymi przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy.

W przypadku zainteresowania podmiotów - zakładu, organizacji, instytucji, itp. taką formą pracy, zgłoszenie gotowości przyjęcia skazanych należy kierować bezpośrednio do Prezesa Sądu Rejonowego w Brodnicy, bądź do Urzędu Miejskiego w Brodnicy, który prowadzi wykaz podmiotów, w których taka praca społeczna jest wykonywana.

Dane niezbędne do przedmiotowego zgłoszenia dotyczą:
1) nazwy i adresu podmiotu (zakładu, stowarzyszenia, spółki, instytucji),
2) rodzaju pracy, którą mogą wykonywać skazani,
3) liczby skazanych, którzy mogliby wykonywać pracę,
4) liczby godzin pracy w przeliczeniu na jednego skazanego w ramach 1 miesiąca,
5) danych pracownika odpowiedzialnego za organizowanie, przebieg i kontrolowanie pracy.

UM Brodnica