Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) zwołuję XXXIX sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 13 września 2018r. o godz. 13.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy, z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Burmistrza za okres od 19.07.2018 r. do 29.08.2018 r. oraz informacji o przetargach za okres od 13.07.2018 r. do 29.08.2018 r.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz wykonaniu planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 r.
7. Informacja Burmistrza Brodnicy dotycząca oświadczeń majątkowych za 2017r. złożonych przez podmioty zobowiązane.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. analizy oświadczeń majątkowych radnych.
9. Sprawozdanie z pracy komisji Rady Miejskiej – przewodniczący komisji.
10. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.
11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dzieci podczas porodu wielorakiego,
b) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.,
c) kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli,
d) zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli,
e) zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Brodnicy.
12. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
13. Zamknięcie XXXIX sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Roman Pawlak