Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 i poz. 1000) zwołuję XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2018r. o godz. 13.00 w Sali Wielkiej Pałacu Anny Wazówny, z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Burmistrza za okres od 19.06.2018 r. do 13.07.2018 r. oraz informacji o przetargach za okres od 12.06.2018 r. do 13.07.2018 r.
6. Sprawozdanie z pracy komisji Rady Miejskiej – przewodniczący komisji.
7. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, położonych na terenie Gminy Miasta Brodnicy,
b) zmiany uchwały w sprawie okręgów wyborczych,
c) zmiany uchwały w sprawie obwodów głosowania,
d) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Brodnicy,
e) pomników przyrody.
9. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10. Zamknięcie XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Roman Pawlak