Starostwo Powiatowe w Brodnicy zaprasza do konkursu na prezentację multimedialną. Konkurs organizowany jest z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 20-lecia działania samorządu powiatowego .


Regulamin  Powiatowego Konkursu  
na  Prezentację  Multimedialną pt. „Nasz powiat”

a.i.1. Konkurs  realizowany  jest  z okazji 20-lecia Powiatu Brodnickiego.

a.i.2. Cele konkursu:
ukazanie walorów turystycznych i osiągnięć Powiatu Brodnickiego,
pobudzenie  kreatywności dzieci i młodzieży,
upowszechnianie świadomego dokumentowania otaczającej nas rzeczywistości,
wyszukiwanie i dokumentowanie ciekawych miejsc,
promocja regionu brodnickiego

a.i.3. Kategorie wiekowe:
szkoły podstawowe i gimnazja,
szkoły średnie

a.i.4. Zasady uczestnictwa :
konkurs skierowany jest do uczniów ze szkół  z terenu  Powiatu Brodnickiego,
prace mogą być wykonywane indywidualnie lub w zespołach 2-osobowych,
na konkurs uczestnik lub uczestnicy mogą nadesłać tylko jedną prezentację na płycie CD,
czas prezentacji nie powinien przekraczać 5 min.,
po konkursie prace pozostaną do dyspozycji organizatora,
praca powinna być oznaczona logiem autora,
prezentacje powinny być dostarczone w zamkniętej kopercie w której oprócz   pracy autora/autorów powinna znaleźć się  druga zamknięta koperta oznakowana logiem i zawierająca dane osobowe twórcy/twórców:   imię i nazwisko , klasa, szkoła , tel. lub e –mail  autora lub opiekuna.

a.i.5. W ocenie prac będą brane pod uwagę m.in.
zgodność tematu prezentacji  z tematem przewodnim konkursu,
zawartość merytoryczna prezentacji,
wkład pracy własnej autora/autorów,
układ graficzny prezentacji,
wykorzystane źródła wiedzy,
kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału,
estetyka pracy,
techniczna poprawność wykonania prezentacji.

a.i.6. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona lub publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich

a.i.7. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków  niniejszego regulaminu i oświadczeniem , że prace zostały wykonane osobiście oraz  że wykorzystane zdjęcia i materiały nie  naruszają praw autorskich oraz że uczestnicy posiadają prawa do wykorzystania wizerunku osób trzecich.

a.i.8. Najlepsze prace ocenione przez komisję konkursową zostaną nagrodzone.

a.i.9. Terminy konkursu :

Prace konkursowe należy składać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Brodnicy, ul. Kamionka 18do dnia 31sierpnia 2018 r. pok.105, 109,

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas obchodów 20-lecia Powiatu Brodnickiego w  dniu 22 września 2018 r.


Maria Oryszczak, rzecznik prasowy Starostwo Powiatowe w Brodnicy