24 października 2017r. w starostwie podpisano umowę partnerską , która określa współpracę samorządów Powiatu Brodnickiego i Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie przy budowie drogi.

Powiat Brodnicki i samorząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie wspólnie realizować będą projekty rozbudowy drogi powiatowej nr 1815C Jabłonowo Pomorskie – Górale – Konojady – na odcinku ul. Głównej i Kolejowej ( etap I) i rozbudowy drogi powiatowej nr 1815C Jabłonowo Pomorskie – Górale – Konojady – na odcinku ul. Sikorskiego ( etap II).

Projekty realizowane będą w ramach Osi Priorytetowej 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, Działania 5.1 Infrastruktura drogowa (konkurs nr RPKP.05.01.00-IŻ.00-04-138/17), schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz zachowaniu jego trwałości.

Umowę partnerską określającą zasady współpracy podpisali :

reprezentujący Powiat Brodnicki: starosta Piotr Boiński i wicestarosta Mariusz Klonowski, przy kontrasygnacie skarbnika Powiatu Aleksandry Sternickiej-Rafało oraz reprezentujący MiG Jabłonowo: burmistrz Przemysław Górski, przy kontrasygnacie skarbnika MiG- Marzanny Fettke .

Rozbudowa drogi, realizowana w dwóch etapach ma być zakończona ostatecznie w ciągu pięciu najbliższych lat.

Zadanie sfinansowane będzie z budżetów Powiatu Brodnickiego oraz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie ( 1.500.000,00 zł) oraz z dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Powiat uzupełniać będzie środki do wymaganego poziomu wkładu własnego kosztów kwalifikowalnych.

Ostateczne koszty realizacji Projektu zostaną urealnione na podstawie rzeczywistych kosztów wynikających z postępowań przetargowych.

Partnerem wiodącym Projektu jest Powiat Brodnicki.