„Rodzina w Centrum”- to nazwa projektu , w którym uczestniczy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy. Dzięki projektowi rodziny zastępcze z  powiatu integrowały się w czasie  atrakcyjnego wyjazdu edukacyjnego.


PCPR w Brodnicy w ramach projektu   „Rodzina w Centrum” zorganizowało dla rodzin pięciodniowy  wyjazd edukacyjny z elementami integracyjnymi.

Trwał on od  27 do  31 sierpnia 2017 roku i został przeprowadzony przez  Powszechne Centrum Edukacyjne  z Wąbrzeźna.

Podczas wyjazdu przeprowadzano warsztaty edukacyjne dla dzieci i rodziców, konsultacje merytoryczno- edukacyjne z psychologiem i pedagogiem, organizowane były zajęcia animacyjne dla dzieci.  

- Celem wyjazdu edukacyjnego było  wzmocnienie więzi uczuciowej pomiędzy członkami rodzin, trenowanie umiejętności społecznych i kompetencji opiekuńczych,  a także obserwacja rzeczywistych relacji panujących pomiędzy rodzicami i dziećmi, promowanie właściwego modelu życia rodziny oraz podnoszenie świadomości na temat problemów społecznych- informuje Izabella Lewandowska .

Projekt jest  realizowany i współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej  9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Maria Oryszczak, rzecznik prasowy Starostwo Powiatowe w Brodnicy