27 czerwca 2017 r. o godz. 15.30 w Zakładzie Aktywności Zawodowej, przy ul. Kamionka 24 w Brodnicy odbędzie się sesja Rady Powiatu w Brodnicy.


Na sesji Rady Powiatu 27 czerwca zaplanowano,  m.in. rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :
a) wyrażenia zgody na wynajęcie odpłatnie powierzchni  w trybie bezprzetargowym  na rynek     otwarty  w systemie  komercyjnym na okres 3 lat,

b) zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości  środków Państwowego Funduszu   Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2017 r.,

c) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  z Gminą Miasta  Brodnicy  w sprawie utworzenia      i prowadzenia  przez Powiat Brodnicki  Szkoły Podstawowej  dla Dorosłych w Brodnicy,

d) zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków  komunikacyjnych, których właścicielem  lub zarządzającym jest Powiat Brodnicki  oraz warunków i zasad korzystania z tych   przystanków,

e) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2017,

f) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu   Brodnickiego na lata 2017-2035,

g) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu   Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy za rok 2016.
 
8. Informacja o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w 2016 roku w Powiecie Brodnickim.
 
9. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Brodnickiego za rok     2016.

10. Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych   Powiatu Brodnickiego za 2016 r.

11. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy o stanie    bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Brodnickiego w 2016 roku.

12. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy  w Brodnicy za rok 2016.

13. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy za rok 2016.

14. Sprawozdanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Maria Oryszczak, rzecznik prasowy Starostwo Powiatowe w Brodnicy