23 maja 2017 r. o godz. 15.30 w Zakładzie Aktywności Zawodowej, przy ul. Kamionka 24 w Brodnicy odbędzie się XXXIV sesja Rady Powiatu w Brodnicy.

Na absolutoryjną sesję Rady Powiatu w dniu 23 maja zaplanowano m.in.:
 -wystąpienie Starosty Brodnickiego na temat realizacji budżetu Powiatu Brodnickiego w 2016 r.
 -debatę absolutoryjną Radnych Powiatu nad :
a) sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego  za 2016 rok z uwzględnieniem   stopnia zaawansowania programów wieloletnich,
b) sprawozdaniem finansowym Powiatu Brodnickiego za 2016 rok,
c) informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy    za 2016 rok,
d) informacją o stanie mienia Powiatu Brodnickiego za 2016 rok,
e) uchwałą Nr 18/S/2017 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w     Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez   Zarząd Powiatu Brodnickiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok wraz z  informacją o stanie mienia Powiatu,
f)  opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego za 2016 rok,
g) uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy  w sprawie opinii Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Brodnicy za 2016 rok.

Radni  rozpatrzą także projekty uchwał w sprawie :
a) zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego za 2016 rok,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok,
c) absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok,
d) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2017,
e) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2017-2035,
f) przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Brodnickim za rok 2016”,
 g) poparcia Apelu przedstawicieli środowisk samorządowych zgromadzonych w dniu 16 marca 2017 r. w Warszawie dotyczącego obrony samorządności terytorialnej w Polsce oraz przyjęcia   Karty Samorządności.

W programie sesji jest też sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Brodnickiego  z organizacjami    pozarządowymi i innymi podmiotami  działalności pożytku publicznego za rok 2016.

Maria Oryszczak, rzecznik prasowy Starostwo Powiatowe w Brodnicy