Burmistrz Brodnicy informuje, iż na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzania szacowania (Dz. U. z 2009 r. Nr 142,poz. 1161) przyjmowane są wnioski kandydatów do pełnienia funkcji rzeczoznawcy do szacowania zwierząt.


Wymagania w zakresie kwalifikacji lub przygotowania zawodowego:
1) wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub
2) ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
3) posiadane co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
4) ukończona co najmniej zasadnicza szkoła zawodowa lub dotychczasowa szkoła zasadnicza kształcące w zawodach rolniczych i posiadany co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
5) ukończona zasadnicza szkoła zawodowa lub dotychczasowa szkołę zasadnicza kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadany co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym.
W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.
Pozostałe wymagania dla kandydatów:
miejsce zamieszkania na terenie miasta Brodnicy,
złożenie wniosku o powołanie na rzeczoznawcę.
Kandydatów mogą również zgłaszać:
1) izba rolnicza, lub
2) związek zawodowy rolników, lub
3) organizacja społeczno-zawodowa rolników, lub
4) izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach, lub
5) grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach.
Wniosek, o powołanie na rzeczoznawcę powinien zawierać:
1) imię i nazwisko;
2) adres zamieszkania;
3) adres do korespondencji;
4) informacje o wykształceniu.
 Do wniosku dołącza się:
1) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;
2) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym - jeżeli jest wymagany;
3) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi - jeżeli jest wymagane.
Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Brodnicy pok. 211, ul. Kamionka 23 w terminie do 31 października 2016r.

Urząd Miejski Brodnica