Informujemy, że od dnia 1 października 2016 r. nastąpi zmiana banku obsługującego budżet Gminy Miasta Brodnicy.  W związku tym zmianie ulegną numery rachunków bankowych, na które należy dokonywać wpłat z tytułu podatków i opłat.


Poniżej wykaz dotychczas używanych numerów rachunków oraz ich odpowiedników, które będą otwarte i stosowane w obsłudze budżetu od dnia 1 października 2016 r.:

Nr rachunku: 15 1020 5024 0000 1602 0010 1691
Oddział: PKO BP S.A. O/BRODNICA

Nr rachunku od 1.10.2016r.: 54 9484 1150 2200 0031 9186 0001

Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacone w formie karty podatkowej;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych;
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;

- ewentualne odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu powyższych podatków.


Nr rachunku: 95 1020 5024 0000 1302 0010 0883
Oddział: PKO BP S.A. O/BRODNICA

Nr rachunku od 1.10.2016r.: 32 9484 1150 2200 0031 9186 0009

Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 - podatki od osób fizycznych i prawnych;
 - opłaty lokalne;
 - opłata skarbowa;

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- opłata za sprzedaż napojów alkoholowych.


Nr rachunku: 84 1020 5024 0000 1002 0010 1519
Oddział: PKO BP S.A. O/BRODNICA

Nr rachunku od 1.10.2016r.: 64 9484 1150 2200 0031 9186 0015

Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 - opłata za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.


Informacje o zmianach rachunków znajdują się również na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Brodnicy http://www.bip.brodnica.pl. 


Urząd Miejski Brodnica