17 maja o godzinie 15.30 w Zakładzie Aktywności Zawodowej, przy ul. Kamionka 24 w Brodnicy odbędzie się XXI sesja Rady Powiatu.

W programie XXI sesji rady Powiatu w Brodnicym.in.:

wystąpienie Starosty Brodnickiego na temat realizacji budżetu Powiatu Brodnickiego za 2015 r. oraz debata absolutoryjna

radych Powiatu nad :
    a) sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego za 2015 rok,
    b) sprawozdaniem finansowym za 2015 rok ,
    c) informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy   za 2015 rok ,
    d) informacją o stanie mienia Powiatu Brodnickiego za 2015 rok ,
    e) uchwałą Nr 13/S/2016 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej  w    Bydgoszczy z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez   Zarząd Powiatu Brodnickiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2015 rok wraz z  informacją o stanie mienia Powiatu,
    f) opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego za 2015 rok ,
    g) uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii Komisji   Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Brodnicy za 2015 rok.
 Radni rozpatrzą także projekty  uchwał w sprawie :
  a) zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego za 2015 rok,
  b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok ,
  c) absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok ,
  d) przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w    Rodzinie w Powiecie Brodnickim na lata 2016-2021”
  e) przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Brodnickim na lata   2016-2021”

Starostwo Powiatowe w Brodnicy