W związku z wejściem w życie zapisów ustawy o odpadach, z dniem 23 stycznia 2015 r. tracą ważność decyzje w zakresie gospodarowania odpadami i konieczne jest uzyskanie nowych- odpowiednich zezwoleń.

Zgodnie z ustawą o odpadach, z dniem 23 stycznia 2015 r. tracą ważność  następujące decyzje w zakresie gospodarowania odpadami przez podmioty gospodarcze, wydane przed dniem wejścia w życie nowej ustawy o odpadach, tj.:

- zezwolenia na zbieranie odpadów,

- zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,

- decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

- Do 23 stycznia 2015 r. posiadacz odpadów jest obowiązany uzyskać odpowiednie zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów zgodnie z wymaganiami ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach- informuje Radosław Koj, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska starostwa.

Nowe decyzje wydaje Starosta Brodnicki na wniosek przedsiębiorcy. Dodatkowe informacje – Wydział Ochrony Środowiska Starostwa, tel. 56 49 50 825.

Źródło: Starostwo Powiatowe