W październiku rozpocznie się nabór wniosków w ramach projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów”, który Urząd Marszałkowski przygotował w partnerstwie z uczelniami wyższymi   regionu.

 
- „Krok w przyszłość” to jeden z naszych dwóch sztandarowych projektów stypendialnych skierowanych na wspieranie rozwoju edukacji i kariery naukowej młodych mieszkańców regionu. Oprócz doktorantów, stypendia otrzymują też uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w ramach kolejnego projektu „Zdolni na start” – mówi marszałek Piotr Całbecki.

W 2014 roku będzie można aplikować w II naborze piątej edycji projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów” przypadającego na rok akademicki 2014/2015, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w partnerstwie z uczelniami wyższymi z naszego regionu: Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

Wśród kryteriów przyznawania wsparcia znalazły się:
- posiadanie otwartego przewodu doktorskiego,
- posiadanie publikacji na części A lub B wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach (komunikat MNiSW),
- współpraca z co najmniej jednym przedsiębiorstwem,
- realizowanie doktoratu w jednej z dyscyplin naukowych wymienionych w regulaminie projektu,
- opracowanie i przedstawienie harmonogramu pracy naukowej we współpracy z przedsiębiorstwem na dany rok akademicki, zatwierdzonego przez opiekuna lub promotora oraz przedstawiciela przedsiębiorcy.


W roku akademickim (2014/2015) zaplanowano wypłatę stypendiów dla 50 osób. Wysokość wsparcia wynosi maksymalnie do 5 tysięcy złotych miesięcznie. Stypendia obejmują okres 12 miesięcy.

Nabór wniosków w r. akademickim 2014/2015 zaplanowany został od 1 do 17.10.2014 r.

Stypendia wypłacane będą w dwóch transzach. Stypendysta zobowiązany będzie do prezentacji zrealizowanych działań wykazanych w przedłożonym wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium harmonogramie pracy naukowej, przed Komisją Stypendialną (kolejno za I i II semestr). Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Stypendialnej wypłacone zostanie stypendium odpowiednio w marcu i wrześniu 2015 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru wniosków znajdują się:

http://doktoranci5-2.kujawsko-pomorskie.pl/85,dokumenty-do-pobrania.html                                                         

http://www.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=27408&Itemid=1

Informacje: Janusz Kołodziejski, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Przedstawicielstwo w Grudziądzu

Źródło: Starostwo Powiatowe w Brodnicy