Umowa patronacka  zapewni uczniom praktyki zawodowe , a w  przyszłości szansę na dobrą pracę. W Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy podpisano umowę patronacką pomiędzy ZSZ w Brodnicy i firmą VORVERC.

25 czerwca 2014 roku zawarta została umowa o kompleksowej współpracy pomiędzy Vorwerk Autotec Polska sp. z o.o., reprezentowanym przez Michała Kowarskiego, Zespołem Szkół Zawodowych w Brodnicy, reprezentowanym przez dyrektora Jacka Gniadkowskiego, oraz Starostwem Powiatowym, reprezentowanym przez Starostę Piotra Boińskiego.

Umowa precyzuje zasady współpracy w zakresie kierowania uczniów technikum z ZSZ na praktykę zawodową.

Pracodawca, czyli  Vorwerk Autotec Polska sp. z o.o., zobowiązał się przyjmować uczniów technikum  na praktyki zawodowe, zapewniać odpowiednie warunki realizacji zadań wynikających z programu praktyk, a także wyraził wolę współpracy z nauczycielami ZSZ w celu wymiany doświadczeń zawodowych.

Szkoła we współpracy z pracodawcą będzie prowadzić nadzór dydaktyczno – wychowawczy i zajmować się sprawami organizacyjnymi związanymi z odbywaniem praktyk.

Starostwo, które jest stroną w partnerstwie, zobowiązało się wspierać realizację założeń umowy, dbając o modernizację bazy techniczno – dydaktycznej szkoły, zapewnienie nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wspieranie innowacyjnych metod nauczania oraz wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych.

- Dzięki umowie uczniowie technikum z ZSZ podczas praktyk poznają  nowoczesne technologie, a szkole na zajęciach  teoretycznych skorzystają z dobrze wyposażonych   pracowni. Współpraca nauczycieli przedmiotów zawodowych z pracodawcą pozwoli harmonijnie łączyć teorię z praktyką, by skutecznie przygotować absolwentów do przyszłej pracy zawodowej- informuje Barbara Stefańska z ZSZ w Brodnicy .

Źródło: Starostwo Powiatowe w Brodnicy