Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami dotyczącymi finansów, mienia oraz wykonania budżetu radni Rady Powiatu  udzieli Zarządowi Powiatu absolutorium .


27 maja na sesji Rady Powiatu   odbyła się debata absolutoryjna. Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego , sprawozdaniem finansowym oraz informacją o stanie mienia Powiatu brodnickiego za 2013 rok.  Sprawozdania uzyskały wcześniej pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej . Radni zatwierdzili sprawozdania i udzieli Zarządowi Powiatu absolutorium .

Źródło: Starostwo Powiatowe w Brodnicy