Starostwo Powiatowe w Brodnicy ogłosiło konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

1.Nazwa i adres podmiotu leczniczego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica.

2.Podstawa Prawna:
-    ustawa z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654, z późniejszymi zmianami),
-    rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6.02.2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. poz. 182 z 2012r.)

3. Informacja o zasadach udostępnienia materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego. Materiały dotyczące Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy udostępnia na miejscu, w godzinach pracy Wydział Promocji i Rozwoju, Turystyki i Spraw Społecznych przy ul. Kamionka 18 w Brodnicy , nr pokoju 106 lub 108, tel. (56)49-50-837 lub (56)49-50-838.

4. Stanowisko objęte konkursem: Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

5. Wymagane kwalifikacje kandydata: Kandydaci przystępujący do konkursu zobowiązani są spełniać wymagania określone art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej:
1)    wykształcenie wyższe,
2)    posiadanie wiedzy i doświadczenia dających rękojmię prawidłowego wykonania obowiązków dyrektora,
3)    posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończenie studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,
4)    brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia od kandydatów: Kandydat składa:
1)    podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem, list motywacyjny,
2)    opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej – kwestionariusz osobowy ( druk do pobrania w Wydziale Promocji i Rozwoju, Turystyki i Spraw Społecznych przy ul. Kamionka 18 w Brodnicy , nr pokoju 106 lub 108, w godzinach pracy),
3)    kserokopie ( poświadczone za zgodność z oryginałem ) dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kursów kwalifikacyjnych lub innych form kształcenia potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska objętego konkursem – oryginał do wglądu komisji konkursowej,
4)    kserokopie ( poświadczone za zgodność z oryginałem ) świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy - oryginał do wglądu komisji konkursowej,
5)    aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym,
6)    zaświadczenie o niekaralności ( należy przedstawić zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego) ,
7)    inne dokumenty, według uznania kandydata, w tym opinie i zaświadczenia potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata (poświadczone za zgodność z oryginałem),
8)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101, poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami)- ( druk do pobrania w Wydziale Promocji i Rozwoju, Turystyki i Spraw Społecznych przy ul. Kamionka 18 w Brodnicy , nr pokoju 106 lub 108, w godzinach pracy),
9)    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych – (druk do pobrania w Wydziale Promocji i Rozwoju, Turystyki i Spraw Społecznych przy ul. Kamionka 18 w Brodnicy , nr pokoju 106 lub 108, w godzinach pracy),

7. Podstawa zatrudnienia na stanowisko dyrektora podmiotu leczniczego.
Z kandydatem wybranym przez komisję konkursową i zaakceptowanym przez Zarząd Powiatu zostanie zawarta umowa cywilnoprawna w trybie art. 49 ust. 6 ustawy o działalności leczniczej na okres 6 lat. Maksymalne miesięczne wynagrodzenie na stanowisku dyrektora podmiotu leczniczego podlega ograniczeniom wynikającym z ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagrodzeniu osób kierujących podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późniejszymi zmianami).

8. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydata dokumentów i oświadczeń: Dokumenty wymagane od kandydatów należy przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Brodnicy , ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica lub złożyć w biurze podawczym pokój nr

9 w dniach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 18.03.2013r.Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego wraz z adnotacją

„Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy”.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do biura podawczego w nieprzekraczającym terminie do dnia 18.03.2013r. do godz. 15.30 osobiście lub pocztą. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie zwraca się. O dopuszczeniu do konkursu bądź odrzuceniu oferty oraz o terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej telefonicznie.

9.Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 20 marzec 2013r. Termin może ulec zmianie, o czym kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

10. Informacji w sprawie konkursu udziela – Anna Szczepaniak – naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju, Turystyki i Spraw Społecznych w godzinach pracy, pok. 106 tel. 056 49 50 837.

Źródło: Starostwo Powiatowe