Dnia 10 sierpnia 2012 r. Powiat Brodnicki odebrał zakończone roboty na kolejnym przebudowanym odcinku dróg powiatowych z dofinansowaniem pochodzącym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Odebrano przebudowaną drogę powiatową nr 1837C Zdroje-Górzno-Starorypin na odcinku drogi Grzęby – Michałki o długości 2,5 km. Wykonawcą robót budowlanych była firma SKANSKA S.A w Warszawie.

Ta droga od Świedziebni do granic powiatu w kierunku Rypina jest przebudowywana etapowo. Pierwszym etapem był wykonany w 2011 r. odcinek od Świedziebni do miejscowości Grzęby długości 3,160 km z pozyskanym dofinansowaniem z budżetu państwa, na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, po zniszczeniu dogi przełomami. Drugim etapem jest właśnie odbierany odcinek drogi. Jeszcze w tym roku, finansowany tylko z budżetu powiatu, przebudowany zostanie kolejny odcinek drogi kończący się na granicy powiatu.


Projekt pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 1837C Zdroje-Górzno-Starorypin na odcinku drogi Grzęby – Michałki. II ETAP
” jest realizowany z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Osi Priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury drogowej, Działania 1.1. Infrastruktura drogowa.

Całkowita wartość projektu wynosi                               1 245 619,34 zł

Dofinansowanie w ramach RPO WK-P wynosi                 622 809,67 zł
co stanowi 50,0 % wydatków kwalifikowanych.


Jest to kolejny odcinek dróg powiatowych przebudowanych dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

W latach poprzednich były to następujące projekty: w 2009 r. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1837 C Zdroje – Górzno - Starorypin, odcinek Górzno - Karw, długość 2,150 km, od km 7+900 do km 10+050” i „Przebudowa drogi powiatowej nr 1825 C Bobrowo – Zbiczno – Jajkowo, odcinek Zbiczno - Pokrzydowo od km 0+239 do km 7+967”, w 2010 r. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1825 C Bobrowo – Zbiczno – Jajkowo, odcinek Pokrzydowo - Jajkowo od km 7+967 do km 12+047” oraz w 2011 r. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1834 C Jastrzębie – Sobiesierzno. Etap I”.

tekst+fot. Starostwo Powiatowe