Zarząd Powiatu w Brodnicy ogłasza konkurs na stanowisko  dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Brodnicy, ul. Karbowska 29, 87-300 Brodnica.

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.)

2.   Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz.373) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)       uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły;

2)       poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub
innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3)       życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

-         stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

-         stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

-         stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej  nauczycielem;

4)       oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów   potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w punkcie 3;

5)       oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów     potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)       zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania pracy na stanowisku kierowniczym;

7)       oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

8)       oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)       oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych    z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r.  Nr 14. poz.114 z późn. zm);

10)   oświadczenie o dopełnieniu obowiązku o którym mowa w art. 7 ust 1 i ust. 3a ustawy z dnia   18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425,   z późn. zm);

11)   oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego-w przypadku nauczyciela;

12)   oryginał lub poświadczoną  przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13)   oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz.674 z późn. zm.) lub w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14)    oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie   z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 , z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

15)   oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw  publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy", w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście pok. nr 101), tj.  do 12 lipca 2012 r. godz. 15:30, na adres:

Starostwo Powiatowe w Brodnicy

ul. Kamionka 18

87-300 Brodnica


Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Brodnicy.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Uwaga:
Ustawa z dnia 18.10.2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów       (Dz. U. Nr 218, poz. 1592, Nr 249 z późń. zm.) w art. 7 nakłada na kandydata na dyrektora obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Oświadczenie wg wzoru zamieszczonego w ww. ustawie należy wysłać do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3, natomiast   w dokumentach konkursowych należy zamieścić informację o złożeniu oświadczenia wg wzoru zamieszczonego w w/w ustawie.