Starostwo Powiatowe w Brodnicy zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym, który towarzyszy tegorocznym Dniom Energii Odnawialnej w powiecie  brodnickim.

IV Dni Energii Odnawialnej w powiecie brodnickim zaplanowano na wrzesień. Do 28 września można przesyłać zdjęcia na ekologiczny konkurs fotograficzny adresowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Regulamin
Organizatorem konkursu fotograficznego jest Starosta Brodnicki.
Konkurs został zorganizowany w ramach „IV Dni Energii Odnawialnej” w powiecie brodnickim i adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu brodnickiego.

Cele konkursu:
-   propagowanie zachowań proekologicznych oraz idei zrównoważonego rozwoju,
-   zwrócenie uwagi na konieczność ochrony środowiska poprzez poszukiwanie nowych, alternatywnych źródeł energii,
-   racjonalne wykorzystanie konwencjonalnych źródeł energii,
-   oszczędzanie energii w domu, pracy i szkole,
-   możliwości i sposoby pozyskiwania energii odnawialnej.

Fotografie winny być wykonane na terenie powiatu brodnickiego.
W konkursie nie mogą brać udziału fotografie zgłoszone w konkursach fotograficznych w latach 2010 i 2011 zorganizowanych w ramach „Dni Energii Odnawialnej”.
Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 5 prac (zdjęć) w formacie 20 x 30 cm.
Na odwrocie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko, nazwę i adres szkoły, nr tel. kontaktowego, miejsce wykonania fotografii.
Wraz z pracami należy przedłożyć pisemne oświadczenie o treści: „Oświadczam, że jestem autorem prac zgłoszonych do konkursu”. Oświadczenie należy czytelnie podpisać.

Prace należy przesyłać w sztywnych opakowaniach z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” na adres: Starostwo Powiatowe w Brodnicy, ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica lub składać osobiście. Dodatkowe informacji można uzyskać pod nr tel.: (56) 49-50-825.

Termin składania zdjęć: 28 wrzesień 2012 r. (liczy się data wpływu do Starostwa).
Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie prac w trakcie przesyłki.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do:
-         powołania komisji konkursowej,
-         bezpłatnego eksponowania i wykorzystania w publikacjach zdjęć oraz podania podstawowych danych osobowych autora w materiałach drukowanych i w środkach masowego przekazu informacji,
-         publicznego ogłoszenia wyników konkursu,
-         dokonywania zmian w terminarzu konkursu,
-         dowolnego podziału nagród,
-         werdykt komisji konkursowej jest ostateczny i nie podlega odwołaniu,
-         zgłoszone do konkursu zdjęcia przechodzą na własność organizatora.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 października 2012 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych powiatu brodnickiego www.brodnica.com.pl.
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni miejscu i terminie wręczenia nagród.
Nagrody i wyróżnienia dla laureatów zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Brodnicy oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu należy do Organizatora konkursu.