Członkowie  spółek wodnych w powiecie brodnickim wiosną spotykają się na walnych zebraniach, by zaplanować budżet i zadania na kolejny rok.

Spółki wodne na terenach rolniczych są to organizacje tworzone do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń do melioracji wodnych polepszających zdolności produkcyjne gleby.

Tegorocznej wiosny pierwsze walne zebranie zorganizował zarząd  Spółki Wodnej w  Jabłonowie  Pomorskim.

Wśród zebranych na sali obecny był członek spółki wodnej, a jednocześnie Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa – Ryszard Bober. Kluczowym momentem obrad było przegłosowanie uchwały podnoszącej składkę członkowską do 18 zł od zmeliorowanego hektara.

28 marca odbyło się podobne zgromadzenie  Spółki Wodnej w Osieku. Podczas debaty bardzo szczegółowo omawiano finanse oraz obiekty, które są we władaniu spółki.

- Do obiektów tych należą między innymi około 60 km rowów, sieć drenarska z ponad sześciuset studzienkami, a całość na ponad trzech tysiącach hektarów należąca do 520 członków spółki- informuje Radosław Koj, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska starostwa.

Podczas dyskusji i głosowania w tej spółce zdecydowano się utrzymać dotychczasową wysokość składki na poziomie 17 zł  od zmeliorowanego hektara.

- Warunkuje to wyższy 60% wkład własny podczas starań o dotację na wykonanie zadań publicznych  w zakresie utrzymania wód i i urządzeń wodnych w 2012 dla spółek wodnych z Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Spółki wodne mogą występować o dotacje również do Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Są to dotacje przedmiotowe na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji szczegółowych- wyjaśnia Radosław Koj.

Poza spółkami w Jabłonowie  i Osieku w powiecie brodnickim działają jeszcze, powstałe na przełomie 2011/12 roku, Spółki W Bobrowo i Brodnica.