Rozstrzygnięto konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Brodnickiego z zakresu sportu, zdrowia i kultury.

Zarząd Powiatu zdecydował, jakie  organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, prowadzące działalność pożytku publicznego otrzymają dofinansowanie z budżetu Powiatu na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz upowszechniania i rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Dokładny wykaz oferentów i wysokość dofinansowania- w zakładce „Dialog Społeczny”