W dniu 20 lutego br., Zarząd Powiatu Brodnickiego reprezentowany przez Starostę - Piotra Boińskiego, Wicestarostę - Jędrzeja Tomellę przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Aleksandry Sternickiej-Rafało, podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1837C Zdroje-Górzno-Starorypin na odcinku drogi Grzęby – Michałki. II ETAP” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Osi Priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury drogowej, Działania 1.1. Infrastruktura drogowa.

Wartość projektu wynosi 2 220 631,56 zł, w tym kwota 622 977,00 zł to dofinansowanie unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1837C o długości 2,500 km.

Inwestycja będzie zrealizowana w 2012 r.

Projekt zlokalizowany jest między miejscowościami Grzęby i Michałki na odcinku drogi powiatowej nr 1837C ze Świedziebni przez Michałki do drogi wojewódzkiej nr 560 w sąsiednim powiecie rypińskim.

W 2011 r. wiosenne przełomy zniszczyły prawie całkowicie ta drogę. Dzięki pozyskanej w ubiegłym roku przez Powiat Brodnicki dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na likwidację strat spowodowanych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej w wyniku wiosennych podtopień udało się odbudować zniszczoną przełomami drogę na odcinku od Świedziebni do miejscowości Grzęby na długości 3,160 km. Projekt z dofinansowaniem unijnym jest kontynuacją robót naprawy tej zniszczonej drogi.

Droga nr 1837 C Zdroje -Górzno-Starorypin łączy bezpośrednio drogi wojewódzkie nr 544 i 560. Realizacja projektu usprawni i poprawi stan układu komunikacyjnego stymulując rozwój gospodarczy gmin przez które przebiega, tj. gmin Bartniczka, Górzno i Świedziebni.