Zarząd Powiatu w Brodnicy ogłasza otwarty konkurs ofert  na wykonanie w  2012 r. zadania publicznego z zakresu upowszechniania i rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia.

Pełny tekst ogłoszenia konkursu, oraz wzór oferty realizacji zadania publicznego, wzór sprawozdania z realizacji zadania i wzór umowy znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego, na stronie Starostwa Powiatowego www.brodnica.com.pl

(w zakładce – dialog społeczny ) oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

Oferty dotyczące realizacji publicznych zadań powiatu  należy składać w podwójnych, zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem "Konkurs – z zakresu kultury", „Konkurs – z zakresu kultury fizycznej i sportu”, „Konkurs – z zakresu ochrony i promocji zdrowia” w terminie do dnia  10 lutego 2012 r. do godz. 15.30  w Starostwie Powiatowym w Brodnicy, ul. Kamionka 18,87-300 Brodnica pok. 9 lub przesłać pocztą. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego lub data stempla pocztowego.