25 listopada o godzinie 15.30 w ZAZ w Brodnicy odbędzie się XV sesja Rady Powiatu w Brodnicy.

Na XV sesji radni pracować będą m.in. nad:

Programem współpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012; Powiatowym programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015; uchwałą w sprawie zadań i wydatkowania na nie środków PFRON oraz innymi sprawami finansowymi.