Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił kolejny konkurs na projekty, które dają szansę na pozyskanie środków wspierających osoby zagrożone zwolnieniem z pracy.

Nabór wniosków rozpoczął się 2 listopada 2011 roku i potrwa do wyczerpania limitu środków lub zawieszenia konkursu.

Decyduje kolejność złożenia wniosku .

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać osobiście w Biurze Wyboru Projektów EFS, pokój 227, III piętro - Wydział Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Departament Spraw Społecznych Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń.

W ramach konkursu nr 8/POKL/8.1.2/2011można pozyskać dofinansowanie na:

- wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, obejmujących łącznie:

- szkolenia i poradnictwo zawodowe oraz

- poradnictwo psychologiczne,

a także wybrane działania spośród następujących:

- pomoc w zmianie miejsca pracy (np. jednorazowy dodatek relokacyjny/mobilnościowy dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania)*,

- pomoc w znalezieniu nowej pracy (np. jednorazowy dodatek motywacyjny dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w nowym miejscu pracy za wynagrodzeniem niższym niż u dotychczasowego pracodawcy)*,

* Dodatek ten może być przyznany w ramach projektu wyłonionego do dofinansowania w konkursie ogłoszonym najpóźniej 31 grudnia 2010 r.

- staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie,

- subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy,

- wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie co najmniej jednego z następujących instrumentów:

a) doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i  umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,

b) przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. zł na osobę, wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).

Szczegółowe warunki aplikowania znajdą Państwo w poniższych dokumentach.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie Konsultacyjnym w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, pokój nr 1, tel. 56 656 10 55, e-mail

Dokumentacja konkursowa, interpretacje MRR do konkursu, wytyczne IP oraz załączniki do konkursu, są do pobrania ze strony źródłowej:

http://mojregion.eu/program-operacyjny-kapital-ludzki/aktualnosci/czytaj/items/id-10-mln-zl-na-pomoc-dla-bezrobotnych-i-zagrozonych-utrata-pracy.html